Obecně závazné vyhlášky

OZV obce Koněprusy č. 1 /2022 o úhradě vodného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Koněprusy se na svém jednání dne 08.11.2022 usneslo vydat podle ustanovení § 20 odst. 4 a § 26 odst. 1, písm. b) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a v souladu s § 10, písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 - Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví u všech nemovitostí připojených na vodovod pro veřejnou potřebu na území obce úhradu vodného ve dvousložkové formě.
Vyhláška dále stanoví způsob určení pevné složky dvousložkové formy úhrady vodného.

Čl. 2 - Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

  1. Nemovitostí připojenou na vodovod pro veřejnou potřebu – pozemek nebo stavba, které jsou vodovodní přípojkou napojeny na vodovod.
  2. Dvousložkovou formou úhrady vodného – úhrada pevné složky a složky tvořené součinem množství a ceny vody dodané vodovodem.
  3. Množství vody dodané vodovodem – počet m3 dodané vody, naměřených vodoměrem, popřípadě určených v souladu se smlouvou o dodávce vody.

Čl. 3 - Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného se stanoví podle množství odebrané vody (§ 32 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).
Výši pevné složky projednává a schvaluje zastupitelstvo obce Koněprusy spolu s cenou vodného na další kalendářní rok.

Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. den po dni jejího vyhlášení.

V Koněprusech, dne 08.11.2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2022.pdf 84.6 Kb