Obecně závazné vyhlášky

OZV obce Koněprusy č. 1/2024 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Koněprusy se na svém zasedání dne 19.12.2023 usnesením č. 8/2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s $ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1  - Úvodní ustanovení

 1. Obec Koněprusy touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku e úřad obce Koněprusy.
 3. Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a provádí ji správce poplatku.

Čl. 2  - Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3  - Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tři měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darovaní nebo prodej).
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo přihlášení, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručovaní; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. další údaje rozhodné pro stanoveni poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobozeni od poplatku.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na územní členského států Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě požadovaných údajů v odstavci 2 adresu svého zmocněnce pro doručování.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 6. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidenci, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 4  - Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za jednoho psa - 120,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 160,- Kč,
 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 5  - Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6  - Osvobozeni

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidoma, osoba, která je považovaná za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používaní psa zvláštní právní předpis.
 2. Od poplatku za psa je osvobozen držitel psa, který se dobrovolně natrvalo ujme psa nalezeného v katastru obce, k němuž se nepřihlásí nebo nenajde původní majitel po dobu 30 dnů od jeho nalezeni.
 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Čl. 7  - Správa poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 8  - Odpovědnost za zaplaceni poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatkové povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postaveni jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků vice, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společné a nerozdílné.

Čl. 9  - Přechodné a zrušovací ustanovení 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů, účinná od 01.07.2011

Čl. 10  - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 05.01.2024
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2024.pdf 1905.3 Kb