Obecně závazné vyhlášky

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), na základě žádosti právnické osoby ADSUM spol. s.r.o., IČ: 45144991, se sídlem
Lidická 7, 273 51 Unhošť, ze dne 23.4.2024 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj.
Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územního odboru Beroun, dopravního
inspektorátu, pod č.j.: KRPS-105014-2/ČJ-2024-010206 ze dne 18.4.2024
stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy podle § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
z důvodu stavby „Splašková kanalizace Beroun – Zavadilka, uzavírka - homogenizace“ a s touto
stavbou spojených dopravních opatření v 1. etapě na silnici III/11533 v ul. Koněpruská, Husova a
Cajthamlova, na silnici III/11530 ul. Na Ratince, k. ú. Beroun a vyznačení objízdné trasy na silnicích
III/11530, III/11534, III/11524, II/605J, III/11542, II/605 a III/11533 přes obce Tetín, Bítov, Králův Dvůr
a Beroun ; v 2. etapě na silnici III/11533, ul. Cajthamlova, k. ú. Beroun a vyznačení objízdné trasy na
silnicích III/11530, III/11534, III/11524, II/605 a III/11533 přes obce Tetín, Bítov, králův Dvůr a Beroun
– v úsecích dle grafického vyobrazení (str. 4. – 8.).
Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření
– schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (str. 4. – 8.) a v souladu s TP 66 – Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
MBE/30813/2024/DOPR/RoB
2
Komunikace: silnice III/11533 v ul. Koněpruská, Husova a Cajthamlova, silnice III/11530 ul. Na Ratince, k. ú. Beroun ; silnice III/11530, III/11534, III/11524, II/605J, III/11542, II/605 a III/11533 přes obce Tetín, Bítov, Králův Dvůr a Beroun
Termín: 1. etapa od 13.5.2024 do 16.5.2024 ; 2. etapa od 17.5.2024 do 26.5.2024 (Termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky místních komunikací.)
Podmínky pro provedení přechodné úpravy:
1.
Provedení a umístění přechodného dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a normou ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
2.
Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání (příp. uzavírky) silnice (místní komunikace) a termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s tímto rozhodnutím.
3.
Žadatel zajistí pravidelnou kontrolu a údržbu dopravního značení.
4.
Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Osazení, kontrolu, údržbu i případné doplnění a změny dopravního značení v průběhu uzavírky hradí žadatel. Realizace dopravních opatření může být provedena pouze odbornou firmou. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další doplnění dopravního značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
5.
Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyvesit.pdf 1050.9 Kb